Sprawy karne

Zwieńczeniem każdej sprawy jest ostateczne orzeczenie Sądu. Sprawdź jakiego rozstrzygnięcia możesz oczekiwać.  

I. uznaje oskarżonego X. za winnego popełnienia czynu opisanego w pkt I części wstępnej wyroku z tym, że przyjmuje, że doprowadził on do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o wartości łącznej w kwocie co najmniej 250.000 zł zł, tj. popełnienia przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i za to na podstawie art. 286 § 1 k.k. oraz na podstawie art. 33 § 2 i 3 k.k. wymierza mu karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności i 200 (dwustu) stawek dziennych grzywny ustalając wymiar jednej stawki dziennej grzywny na kwotę 50 (pięćdziesięciu) złotych;

II. uniewinnia Y. od popełnienia czynu opisanego w pkt I części wstępnej wyroku;

III. uznaje oskarżonego X. za winnego popełnienia czynu opisanego w pkt II części wstępnej wyroku, z tym, że z opisu tego eliminuje to, że oskarżony działał w warunkach powrotu do przestępstwa tj. popełnienia przestępstwa z art. 245 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i za to na podstawie art. 245 k.k. wymierza mu karę 7 (siedem) miesięcy pozbawienia wolności;

IV. na podstawie art. 85 § 1 k.k. i art. 86 § 1 k.k. łączy orzeczone w pkt I i III części dyspozytywnej kary jednostkowe pozbawienia wolności i wymierza oskarżonemu X.. karę łączną 1 (jednego) roku i 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

V. na podstawie art. 69 § 1 k.k. i art. 70 § 1 k.k. i w zw. z art. 4 § 1 k.k. wykonanie orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności warunkowo zawiesza oskarżonemu X. na okres próby lat 5;

VI. na podstawie art. 46 § 1 k.k. orzeka od oskarżonego X. obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem opisanym w pkt I części dyspozytywnej wyroku przez zapłatę na rzecz oskarżycielki posiłkowej Z. kwoty 250.000 zł , z tym, że obowiązek ten jest solidarny wraz z prawomocnie skazanym A.

VII. zasądza od oskarżonego X. na rzecz oskarżycielki posiłkowej Z. kwotę 3600 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

VIII. zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa zwrot kosztów postępowania, w tym wymierza opłatę w kwocie 2300 zł

I. na podstawie art. 437 § 2 k.p.k. w zw. art. 275 § 1 i 2 k.p.k. w zw. z 277 § 1 k.p.k. postanawia zmienić zaskarżone postanowienie w ten sposób, że uchylić środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania i w miejsce stosowanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania zastosować wobec podejrzanego środki zapobiegawcze w postaci: dozoru Policji ze zobowiązaniem do stawiennictwa raz w tygodniu we właściwym dla miejsca zamieszkania podejrzanej komisariacie Policji oraz zakazu opuszczenia kraju.

Kontakt

Kancelaria
Adres

Ul. Świdnicka 12-16, Wrocław, Polska

Telefon

+ 48 71 307 97 97

Numer rachunku bankowego

61 1910 1048 2415 0002 7411 0001

Adwokat
Telefon

+ 48 609 656 156

Radca Prawny
Telefon

+48 665 217 868