Sprawy rodzinne

Zwieńczeniem każdej sprawy jest ostateczne orzeczenie Sądu. Sprawdź jakiego rozstrzygnięcia możesz oczekiwać.  

a) Sentencja:
I. zasądza od pozwanego X. tytułem alimentów na rzecz małoletniej Y. kwotę po 1.000,- zł (jeden tysiąc) zł miesięcznie, poczynając od dnia 01 stycznia 2019 r., płatne do dnia 10-go każdego miesiąca z góry, z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności którejkolwiek z rat, do rąk matki małoletniej,
II. oddala dalej idące powództwo;
III. nie obciąża pozwanej opłatą sądową za postępowanie w I-szej Instancji;
IV. wyrokowi w pkt I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.
b) Podstawa prawna: art. 128 – 141 k.r.o.

a) Sentencja:
I. obniża alimenty zasądzone na rzecz małoletniej pozwanej X. od powoda Y. wyrokiem Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 01 stycznia 2019 r. w sprawie XIIIRC 001/19 z kwoty po 700.- zł miesięcznie do kwoty po 400.- (czterysta) zł miesięcznie, poczynając od dnia 01 stycznia 2019 r., płatne z góry do dnia 15-go każdego miesiąca, z ustawowymi odsetkami na wypadek zwłoki w płatności którejkolwiek z rat, do rąk matki – Y . jako ustawowej przedstawicielki małoletniej pozwanej;
II. w pozostałej części powództwo oddala;
III. nie obciąża stron kosztami postępowania
b) Podstawa prawna: art. 128 – 141 k.r.o.

a) Sentencja
I. ustala, że obowiązek alimentacyjny X. wobec pozwanej Y. wynikający z ugody zawartej przez strony przed tutejszym Sądem w dniu 01 stycznia 2019 r. w sprawie o sygn. IIIRC 001/19 ustał z dniem 1 stycznia 2019 r.;
II. nie obciąża pozwanej kosztami postępowania.
b) Podstawa prawna: art. 128 – 141 k.r.o.

a) Sentencja:
I. ustala, iż X. ma prawo i obowiązek utrzymywać osobiste kontakty z małoletnim synem Y.. w następujący sposób:
a). w każdy II i IV weekend miesiąca poczynając od soboty od godziny 11.00 do niedzieli do godz.18.00 poza miejscem zamieszkania małoletniego, przy czym uczestnik odbierze dziecko z miejsca zamieszkania jego matki i odwiezie je po zakończeniu kontaktu do jej miejsca zamieszkania;
b) w wakacje od dnia 15 lipca do dnia 30 lipca, przy czym uczestnik odbierze dziecko z miejsca zamieszkania jego matki i odwiezie je po zakończeniu kontaktu do jej miejsca zamieszkania;.
c) jeden tydzień ferii zimowych, poczynając od godziny 10.00 pierwszej soboty ferii do soboty w następnym tygodniu do godziny 18.00, przy czym uczestnik odbierze dziecko z miejsca zamieszkania jego matki i odwiezie je po zakończeniu kontaktu do jej miejsca zamieszkania;
d) w pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia i drugi dzień Ś. Wielkanocy od godziny 11.00 do godziny 20.00 oraz w Wigilię w latach parzystych poza miejscem zamieszkania małoletniego, przy czym uczestnik odbierze dziecko z miejsca zamieszkania jego matki i odwiezie je po zakończeniu kontaktu do jej miejsca zamieszkania;.
e) w Dzień Ojca od godziny 16.00 do godziny 20.00, przy czym uczestnik odbierze dziecko z miejsca zamieszkania jego matki i odwiezie je po zakończeniu kontaktu do jej miejsca zamieszkania;.
II. w pozostałej części wniosek oddala.
III. Nakazuje pobrać od wnioskodawczyni i uczestnika kwotę po 421,62 zł tytułem kosztów opinii
IV. Koszty procesu pomiędzy stronami wzajemnie znosi.
c) Podstawa prawna art. 113 k.r.o.

a) Sentencja:
I. zagrozić uczestniczce postępowania X. nakazaniem zapłaty na rzecz wnioskodawcy Y. kwoty po 100 zł (sto złotych) za każde naruszenie wykonania obowiązków wynikających z wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 01 stycznia 2019 r. sygn. akt XIII RC 001/19 dotyczącego kontaktów wnioskodawcy z małoletnim Z.
II. zasądzić od uczestniczki postępowania na rzecz wnioskodawcy kwotę 280 zł (dwieście osiemdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania;
b) Podstawa prawna – art. 59815 § 1 k.p.c. w zw. z 113 k.r.o.

a) Sentencja:
I. zmienić wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu w sprawie o rozwód sygn. akt XII RC 001/19 w punkcie 2 w ten sposób, że wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim Z. powierzyć ojcu X. ustalając, że u ojca jest miejsce zamieszkania syna ograniczając władze rodzicielską matki Y. do prawa współdecydowania o istotnych sprawach dziecka w zakresie edukacji, miejsca zamieszkania, światopoglądu, oraz do prawa zasięgania informacji o udzielaniu małoletniemu świadczeniach medycznych i prawa zapoznawania się z dokumentacją medyczną oraz konsultacji z lekarzami prowadzącymi leczenie,
II. ograniczyć władze rodzicielską X. nad małoletnim Z. poprzez nadzór kuratora sądowego, którego zobowiązać do składania sprawozdań jeden raz na trzy miesiące,
III. pobrać od X. na rzecz Skarbu Państwa Kasa Sądu Rejonowego kwotę 60 (sześćdziesiąt) złotych tytułem uzupełnienia opłaty od wniosku, a w pozostałym zakresie pozostawić strony przy poniesionych kosztach postępowania.

a) Sentencja:
I. rozwiązuje związek małżeński zawarty w dniu 01 stycznia 2019r. we Wrocławiu i zarejestrowany w Urzędzie Stanu Cywilnego we Wrocławiu pod numerem aktu małżeństwa 001/19, pomiędzy X. i Y., przez rozwód z winy obu stron;
II. wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim Z. pozostawia obojgu rodzicom, ustalając miejsce zamieszkania małoletniego przy matce;
III. ustala, iż pozwany X. będzie kontaktował się z małoletnimi synem stron Z. w następujący sposób:
a) w każdy weekend parzysty liczony od początku roku, począwszy od piątku od godz. 15.00 do niedzieli do godz. 19.00 z wyłączeniem wakacji, ferii oraz Świąt,
b) w każdą nieparzystą środę miesiąca od godz. 15.00 do czwartku do godz. 08.00 z wyłączeniem ferii i wakacji i Świąt,
c) w pierwszy tydzień ferii zimowych od piątku od godz. 15.00 do następnej soboty do godz. 15.00,
d) w wakacje letnie od 15 lipca od godz. 10.00 do 31 lipca do godz. 20.00 oraz od 10 sierpnia od godz. 10.00 do 25 sierpnia do godz. 20.00,
e) w weekend majowy w latach nieparzystych od 30 kwietnia od godz. 15.00 do 3 maja do godz. 18.00,
f) w tygodniu, kiedy wypada Boże Ciało w latach parzystych od środy od godz. 18.00 do niedzieli do godz. 18.00,
g) w Święta Bożego Narodzenia w latach parzystych od Wigilii 24 grudnia od godz. 15.00 do 25 grudnia do godz. 18.00 zaś w latach nieparzystych od 26 grudnia od godz. 18.00 do 1 stycznia do godz. 18.00,
h) w Święta Wielkanocne w latach nieparzystych od Wielkiej Soboty od godz. 18.00 do Poniedziałku Wielkanocnego do godz. 10.00, zaś w latach parzystych od Niedzieli Wielkanocnej od godz. 18.00 do wtorku do godz. 08.00,
zobowiązując pozwanego do każdorazowego odbierania małoletniego z ich miejsca zamieszkania lub szkoły i odprowadzania ich tamże po zakończonych kontaktach, zaś powódkę zobowiązuje do każdorazowego wydania pozwanemu małoletniego w dniu i godzinie kontaktów i nieutrudnianie ich realizacji;
IV. udział stron w ponoszeniu kosztów utrzymania małoletniego określa w ten sposób, że zasądza od pozwanego X. na rzecz małoletniego Z. alimenty w kwocie po 1.000 zł ( jeden tysiąc złotych) miesięcznie, poczynając od dnia prawomocności wyroku, płatne z góry do rąk powódki Y. w terminie do dnia 10-go każdego miesiąca, z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat, zobowiązując powódkę do ponoszenia pozostałych kosztów utrzymania i wychowania dziecka oraz do osobistych o nie starań;
V. nie orzeka o mieszkaniu stron;
VI. kosztami postępowania obciążą Skarb Państwa.
b) Podstawa prawna art. 56 – 61 k.ro.

a) Sentencja:
I. z dniem 01 stycznia 2019 r. ustanawia rozdzielność majątkową małżonków X. i Y. którzy zawarli związek małżeński (…) roku we W. i których akt małżeństwa został zarejestrowany w Urzędzie Stanu Cywilnego we W. pod numerem (…),
II. w pozostałym zakresie powództwo oddala,
III. pozostawia strony przy poniesionych kosztach zastępstwa procesowego,
IV. kosztami postępowania obciąża pozwaną Y. i nakazuje pobrać od niej na rzecz Skarbu Państwa kasa Sądu Rejonowego kwotę 333 (trzysta trzydzieści trzy) złote i 64 (sześćdziesiąt cztery) grosze tytułem pokrycia kosztów związanych z udziałem w sprawie świadków, które tymczasowo zostały pokryte ze Skarbu Państwa.

Kontakt

Kancelaria
Adres

Ul. Świdnicka 12-16, Wrocław, Polska

Telefon

+ 48 71 307 97 97

Numer rachunku bankowego

61 1910 1048 2415 0002 7411 0001

Adwokat
Telefon

+ 48 609 656 156

Radca Prawny
Telefon

+48 665 217 868