Strefa Klienta

na pierwsze spotkanie

Na pierwsze spotkanie w Kancelarii koniecznie zabierz ze sobą:

a.) wszelką korespondencję kierowaną i otrzymaną od drugiej strony z adnotacją o dacie jej otrzymania lub nadania

b.) wszelką korespondencję kierowaną i otrzymaną od Sądu z adnotacją o dacie jej otrzymania lub nadania

c.) wszelkie dokumenty uzasadniające żądanie lub jego brak takie jak:
– umowy
– akty notarialne
– potwierdzenia wpłat / wypłat
– porozumienia
– prywatne opinie ekspertów
– notatki ze spotkań
– korespondencję mailową
– zdjęcia i nagrania
– dane potencjalnych świadków

Podstawowym, ogólnym źródłem obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej adwokata jest art. 6 Ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze, który stanowi, iż:

1. Adwokat obowiązany jest zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej.

2. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie.

3. Adwokata nie można zwolnić od obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę.

4. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie dotyczy informacji:
   a.) udostępnianych na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
   b.) przekazywanych na podstawie przepisów rozdziału 11a działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
     – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, 924 i 1018)
     – w zakresie określonym tymi przepisami.

tajemnica zawodowa

Z kolei w zakresie tajemnicy zawodowej radcy prawnego art. 15 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego przewiduje, iż:
1. Radca prawny jest obowiązany zachować w tajemnicy wszystkie informacje dotyczące klienta i jego spraw, ujawnione radcy prawnemu przez klienta bądź uzyskane w inny sposób w związku z wykonywaniem przez niego jakichkolwiek czynności zawodowych, niezależnie od źródła tych informacji oraz formy i sposobu ich utrwalenia (tajemnica zawodowa).
2. Tajemnica zawodowa obejmuje również wszelkie tworzone przez radcę prawnego dokumenty oraz korespondencję radcy prawnego z klientem i osobami uczestniczącymi w prowadzeniu sprawy – powstałe dla celów związanych ze świadczeniem pomocy prawnej.
3. Tajemnicą zawodową objęte są także informacje ujawnione radcy prawnemu przed podjęciem przez niego czynności zawodowych, jeżeli z okoliczności sprawy wynika, że ujawnienie nastąpiło dla potrzeb świadczenia pomocy prawnej i uzasadnione było oczekiwaniem, że radca prawny będzie ją świadczył.

W postępowaniu karnym art. 178 1) k.pk. stanowi, iż nie wolno przesłuchiwać jako świadków: obrońcy albo adwokata lub radcy prawnego działającego na podstawie art. 245 § 1, co do faktów, o których dowiedział się udzielając porady prawnej lub prowadząc sprawę. Z kolei art. 180 § 2 przewiduje, że osoby obowiązane do zachowania tajemnicy notarialnej, adwokackiej, radcy prawnego, doradcy podatkowego, lekarskiej, dziennikarskiej lub statystycznej oraz tajemnicy Prokuratorii Generalnej, mogą być przesłuchiwane co do faktów objętych tą tajemnicą tylko wtedy, gdy jest to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, a okoliczność nie może być ustalona na podstawie innego dowodu.
W postępowaniu cywilnym na podstawie art. 261 § 2 świadek (adwokat lub radca prawny) może odmówić odpowiedzi na zadane mu pytanie, jeżeli zeznanie jeżeli zeznanie miałoby być połączone z pogwałceniem istotnej tajemnicy zawodowej.

klauzula rodo

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informujemy Państwa, że Kancelaria Adwokacka Wojciech Mędraś przetwarza między innymi dane osobowe:

a.) klientów będących osobami fizycznymi,

b.) w przypadku klientów kancelarii będących osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej – dane osobowe osób uprawnionych do reprezentacji takich podmiotów, pracowników i współpracowników takich klientów,

c.) dostawców usług będących osobami fizycznymi, jak również pracowników i współpracowników dostawców usług,

d.) osób zgłaszających się do Kancelarii w celu uzyskania pomocy w zakresie doradztwa prawnego świadczonego przez kancelarię, jak również osób, których dane zostały uzyskane przy okazji świadczenia takich usług na rzecz klientów Kancelarii,

e.) osób współpracujących z Kancelarią w sposób stały bądź sporadyczny przy świadczeniu usług przez Kancelarię.

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Wojciech Mędraś z siedzibą we Wrocławiu, ul. Świdnicka 12/16, 50 – 066 Wrocław,

II. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Można się z nami skontaktować:
a.) telefonicznie: + 48 71 307 97 97
b.) pod adresem e-mail: kancelaria@wmedras.pl
c.) w siedzibie Kancelarii pod adresem:, ul. Świdnicka 12/16, 50 – 066 Wrocław.

III. CELE PRZETWARZANIA DANYCH, PODSTAWA PRAWNA ORAZ PRAWNIE UZASADNIONE INTERESY
Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą, gdy jest to niezbędne do:
1. zawarcia i wykonania umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w tym w szczególności umowy obsługi prawnej, umowy zlecenia, bądź umowy o świadczenie usług na rzecz Kancelarii przez dostawców takich usług,
2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego,
3. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, za które administrator uznaje w szczególności: dochodzenie, ustalenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej, ustalanie konfliktów interesów i naruszeń etycznych w zakresie niezbędnym do przeciwdziałania nadużyciom, w celach archiwalnych i statystycznych, jak również świadczenie usług na rzecz klienta, w sytuacji, w których interes klienta jest nadrzędny wobec interesów, praw i wolności osoby, których dane dotyczą.

IV. KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH
Kancelaria przetwarza następujące kategorie danych osobowych:
a.) dane mające na celu potwierdzenie tożsamości takie jak imię i nazwisko, numer PESEL, numer dowodu osobistego, datę urodzenia,
b.) dane kontaktowe, takie jak: numer telefonu, adres email, adres zamieszkania, dane identyfikacji podatkowej,
c.) dane dotyczące wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego – jeśli jest to konieczne z punktu widzenia świadczonych usług prawnych,
d.) dane dotyczące sytuacji majątkowej i finansowej – jeśli jest to konieczne z punktu widzenia świadczonych usług prawnych,
e.) dane dotyczące działalności zawodowej, gospodarczej,
f.) dane dotyczące stanu cywilnego – – jeśli jest to konieczne z punktu widzenia świadczonych usług prawnych,
g.) ponadto Kancelaria może przetwarzać inne kategorie danych osobowych, o ile jest dokonywane w celach określonych niniejszą informacją.

V. KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH
Odbiorcami danych mogą być podmioty z następujących kategorii:
a.) współpracujący z Kancelarią adwokaci, radcowie prawni, biegli, doradcy podatkowi, notariusze oraz inne podmioty świadczące usługi prawne i samodzielnie decydujące o celach i sposobach przetwarzania danych,
b.) podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy państwowe),
c.) biura informacji gospodarczej;
d.) podmioty świadczące usługi:
– informatyczne oraz nowych technologii;
– płatnicze;
– księgowo- finansowe;
– audytorskie i kontrolne;
– windykacyjne;
– drukarskie;
– niszczenia dokumentów;
– pocztowe oraz kurierskie

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
a.) celem wykonania umowy – do momentu ich rozwiązania bądź wygaśnięcia;
b.) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń bądź wniesienia sprzeciwu;
c.) celem wypełnienia ciążących na Kancelarii obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

VII. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA
W każdej chwili przysługuje:
a.) dostępu do podanych przez Użytkowników danych osobowych, które dotyczą tych Użytkowników, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 3 RODO (art. 15 RODO);
b.) sprostowania danych (art. 16 RODO);
c.) usunięcia podanych przez Użytkowników danych osobowych tj. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO);
d.) ograniczenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika (art. 18 RODO);
e.) przeniesienia danych osobowych Użytkownika (art. 20 RODO);
f.) cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
g.) prawo wniesienia sprzeciwu – w przypadku przetwarzania danych osobowych opartych na prawnie uzasadnionym interesie Administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, – na podstawie art. 21 RODO. Zgodnie z tym, Administrator nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych Użytkowników, objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

VIII. INFORMACJA CO DO WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH I NIEPODANIA
W zakresie przetwarzania danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt III. 2 powyżej, obowiązek podania danych jest wymogiem ustawowym; z kolei w przypadku przetwarzania danych w celach, o których mowa w pkt III. 1 i 3, obowiązek podania danych jest wymogiem umownym – podanie danych osobowych we wszystkich celach, o których mowa powyżej, jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z Kancelarią.

IX. SKARGA DO ORGANU NADZORU
Użytkownicy mają prawo w dowolnym momencie wnieść skargę do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają, że przetwarzanie ich danych osobowych przez Administratora narusza obowiązujące przepisy prawa.
Kancelaria nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany ani dane nie będą profilowane.

skontaktuj się z nami

Powierz nam swoją sprawę!