Polityka prywatności

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informujemy Państwa, że Kancelaria Adwokacka Wojciech Mędraś przetwarza między innymi dane osobowe:

a) klientów będących osobami fizycznymi,
b) w przypadku klientów kancelarii będących osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej – dane osobowe osób uprawnionych do reprezentacji takich podmiotów, pracowników i współpracowników takich klientów,
c) dostawców usług będących osobami fizycznymi, jak również pracowników i współpracowników dostawców usług,
d) osób zgłaszających się do Kancelarii w celu uzyskania pomocy w zakresie doradztwa prawnego świadczonego przez kancelarię, jak również osób, których dane zostały uzyskane przy okazji świadczenia takich usług na rzecz klientów Kancelarii,
e) osób współpracujących z Kancelarią w sposób stały bądź sporadyczny przy świadczeniu usług przez Kancelarię.

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Wojciech Mędraś z siedzibą we Wrocławiu, ul. Świdnicka 12/16, 50 – 066 Wrocław,

II. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Można się z nami skontaktować:

a) telefonicznie: + 48 71 307 97 97
b) pod adresem e-mail: kancelaria@wmedras.pl
c) w siedzibie Kancelarii pod adresem:, ul. Świdnicka 12/16, 50 – 066 Wrocław.

III. CELE PRZETWARZANIA DANYCH, PODSTAWA PRAWNA ORAZ PRAWNIE UZASADNIONE INTERESY

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą, gdy jest to niezbędne do:

1. zawarcia i wykonania umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w tym w szczególności umowy obsługi prawnej, umowy zlecenia, bądź umowy o świadczenie usług na rzecz Kancelarii przez dostawców takich usług,
2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego,
3. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, za które administrator uznaje w szczególności: dochodzenie, ustalenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej, ustalanie konfliktów interesów i naruszeń etycznych w zakresie niezbędnym do przeciwdziałania nadużyciom, w celach archiwalnych i statystycznych, jak również świadczenie usług na rzecz klienta, w sytuacji, w których interes klienta jest nadrzędny wobec interesów, praw i wolności osoby, których dane dotyczą.

IV. KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Kancelaria przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

a) dane mające na celu potwierdzenie tożsamości takie jak imię i nazwisko, numer PESEL, numer dowodu osobistego, datę urodzenia,
b) dane kontaktowe, takie jak: numer telefonu, adres email, adres zamieszkania,
dane identyfikacji podatkowej,
c) dane dotyczące wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego – jeśli jest to konieczne z punktu widzenia świadczonych usług prawnych,
d) dane dotyczące sytuacji majątkowej i finansowej – jeśli jest to konieczne z punktu widzenia świadczonych usług prawnych,
e) dane dotyczące działalności zawodowej, gospodarczej,
f) dane dotyczące stanu cywilnego – – jeśli jest to konieczne z punktu widzenia świadczonych usług prawnych,
g) ponadto Kancelaria może przetwarzać inne kategorie danych osobowych, o ile jest dokonywane w celach określonych niniejszą informacją.

V. KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Odbiorcami danych mogą być podmioty z następujących kategorii:

a) współpracujący z Kancelarią adwokaci, radcowie prawni, biegli, doradcy podatkowi, notariusze oraz inne podmioty świadczące usługi prawne i samodzielnie decydujące o celach i sposobach przetwarzania danych,
b) podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy państwowe),
c) biura informacji gospodarczej;
d) podmioty świadczące usługi:
– informatyczne oraz nowych technologii;
– płatnicze;
– księgowo- finansowe;
– audytorskie i kontrolne;
– windykacyjne;
– drukarskie;
– niszczenia dokumentów;
– pocztowe oraz kurierskie

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

a) celem wykonania umowy – do momentu ich rozwiązania bądź wygaśnięcia;
b) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń bądź wniesienia sprzeciwu;
c) celem wypełnienia ciążących na Kancelarii obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

VII. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

W każdej chwili przysługuje:

a) dostępu do podanych przez Użytkowników danych osobowych, które dotyczą tych Użytkowników, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 3 RODO (art. 15 RODO);
b) sprostowania danych (art. 16 RODO);
c) usunięcia podanych przez Użytkowników danych osobowych tj. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO);
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika (art. 18 RODO);
e) przeniesienia danych osobowych Użytkownika (art. 20 RODO);
f) cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
g) prawo wniesienia sprzeciwu – w przypadku przetwarzania danych osobowych opartych na prawnie uzasadnionym interesie Administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, – na podstawie art. 21 RODO. Zgodnie z tym, Administrator nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych Użytkowników, objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


VIII. INFORMACJA CO DO WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH I NIEPODANIA

W zakresie przetwarzania danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt III. 2 powyżej, obowiązek podania danych jest wymogiem ustawowym; z kolei w przypadku przetwarzania danych w celach, o których mowa w pkt III. 1 i 3, obowiązek podania danych jest wymogiem umownym – podanie danych osobowych we wszystkich celach, o których mowa powyżej, jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z Kancelarią.

IX. SKARGA DO ORGANU NADZORU

Użytkownicy mają prawo w dowolnym momencie wnieść skargę do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają, że przetwarzanie ich danych osobowych przez Administratora narusza obowiązujące przepisy prawa.

Kancelaria nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany ani dane nie będą profilowane.