Sankcja Kredytu Darmowego

Sprawdź, czy Twój kredyt lub pożyczka spełnia wszystkie warunki określone w ustawie o kredycie konsumenckim. Jeśli nie, pomożemy Ci skorzystać z Sankcji Kredytu Darmowego – unikalnej możliwości przysługującej konsumentom, dzięki której będziesz mógł odzyskać zwrot spłaconych kosztów, takich jak odsetki czy prowizja, lub też spłacać samą kwotę główną kredytu. Czyli tyle, ile pożyczył bank lub podmiot pozabankowy, tyle zapłacisz mu z powrotem – bez zarobku dla dającego kredyt. Jeśli kredyt został już spłacony, przysługuje Ci zwrot nadpłaconej kwoty.

Sankcja Kredytu Darmowego – co to jest?

Sankcja kredytu darmowego znajduje swoją normatywną podstawę w art. 45 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim. Jeśli kredytodawca naruszy wymienione w tym przepisie obowiązki, konsument ma prawo zwrócić kredyt bez odsetek i innych kosztów kredytu należnych kredytodawcy, w terminie i w sposób ustalony w umowie.

W związku z tym Sankcja Kredytu Darmowego sprowadza się do tego, że konsument będący kredytobiorcą spłaca kredytodawcy jedynie sam pożyczony kapitał, bez żadnych dodatkowych kosztów stanowiących zarobek banku. Ustawodawca wychodzi tu z założenia – charakterystycznego dla obrotu konsumenckiego – że przedsiębiorca (przykładowo bank) dopuszczający się naruszeń wobec osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej, nie może czerpać korzyści z takiej sytuacji. Konsument korzysta więc ze szczególnej ochrony prawnej, która ma dla niego istotny wymiar finansowy.

Z Sankcji Kredytu Darmowego można skorzystać jedynie w ściśle określonych przypadkach, związanych z dopuszczeniem się przez bank lub inną instytucję finansową naruszeń wprost wskazanych w ustawie o kredycie konsumenckim. Co ważne, z tego uprawnienia konsument może skorzystać jedynie w ciągu 1 roku od dnia wykonania umowy, lub jeszcze w trakcie jej trwania i spłaty kredytu. Jednak w tym pierwszym przypadku, czyli po spłacie kredytu i wygaśnięciu umowy, należy działać szybko – roszczenie przedawnia się bowiem po upływie roku od spłaty kredytu lub pożyczki.

Co należy zrobić? Jak możemy Ci pomóc?

Aby sankcja kredytu darmowego doszła do skutku, konsument musi złożyć kredytodawcy stosowne oświadczenie na piśmie. Ważna jest treść tego oświadczenia, warto przygotować je precyzyjnie i na wysokim poziomie merytorycznym. Oświadczenie powinno wyraźnie wskazywać na konkretne rodzaje naruszeń oraz wynikające z nich skutki. W przypadku braku odpowiedniej reakcji ze strony kredytodawcy, należy wytoczyć powództwo w sądzie.

Jakich rodzajów kredytu dotyczy Sankcja Kredytu Darmowego?

Sankcja dotyczy konsumenckich kredytów gotówkowych, kredytów studenckich, pożyczek (również pozabankowych), kredytów samochodowych, kredytów konsolidacyjnych i innych zobowiązań konsumenckich o podobnym charakterze. Niekiedy dotyczyć może również kredytów hipotecznych, zależnie od treści zawartej umowy. Należy pamiętać, że o rodzaju umowy i tym, czy podlega pod Sankcję Kredytu Darmowego decyduje nie jej nazwa, a treść i elementy w niej zawarte.

Co istotne, Sankcja Kredytu Darmowego dotyczy nie tylko kredytów udzielonych w złotówkach. Sankcja dotyczy bowiem kredytów udzielonych w wysokości nie większej niż 255 550 zł albo równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska. Oznacza to, że Twój kredyt udzielony w dolarach, euro czy innej walucie, jeśli nie przekracza równowartości tej kwoty, również będzie podlegał pod możliwość skorzystania z Sankcji Kredytu Darmowego.

Jakie są korzyści z Sankcji Kredytu Darmowego?

Korzyściami mogą być między innymi:

  • znaczne obniżenie raty (nawet o połowę),
  • zwrot odsetek kapitałowych i poniesionych kosztów,
  • umorzenie odsetek i kosztów do końca trwania umowy kredytowej,
  • brak wpływu na ocenę zdolności kredytowej,
  • zwrot samego kapitału (tylko tej kwoty, którą się pożyczyło).

Ile realnie możesz odzyskać?

Wartości możliwe do uzyskania w związku z powództwem o zapłatę z tytułu Sankcji Kredytu Darmowego są zależne od kilku czynników, takich jak wysokość udzielonego kredytu, wysokość oprocentowania, czas trwania umowy kredytowej oraz dodatkowe opłaty związane z kredytem, które konsument musiał uiścić. Wśród tych opłat znajdują się prowizje, ubezpieczenia oraz inne dodatkowe opłaty.

Jakie dokumenty będą potrzebne do analizy?

Skan umowy kredytowej, wraz ze wszystkimi załącznikami oraz aneksami zmieniającymi, to najważniejszy dokument, którego potrzebujemy. Całość analizy możemy przeprowadzić zdalnie.

Skontaktuj się z nami.

Wypełnij formularz