Specjalizacje

sprawy

Nasza kancelaria to dynamiczny zespół specjalistów, którzy posiadają bogate doświadczenie w obszarze wielu dziedzin prawa. W zakresie prawa cywilnego zajmujemy się skutecznym rozwiązywaniem sporów związanych z umowami, prawem nieruchomości, a także sprawami z zakresu odszkodowań. W obszarze prawa karnego oferujemy kompleksową pomoc zarówno w przypadku przestępstw, jak i wykroczeń.

Nasza ekspertyza w prawie gospodarczym obejmuje reprezentację przedsiębiorców w różnorodnych kwestiach, w tym w sporach handlowych, umowach biznesowych oraz sprawach z zakresu prawa konkurencji. W przypadku spraw spadkowych zapewniamy profesjonalną obsługę związana z dziedziczeniem, testamentami oraz podziałem majątku. Zapewniamy kompleksową pomoc prawną w przypadku rozwodów.

Mamy bogate doświadczenie w prawie bankowym, w tym w dochodzeniu należności z tytułu nieautoryzowanych transakcji płatniczych oraz dochodzeniu roszczeń z tytułu tzw. sankcji kredytu darmowego.

sprawy cywilne

Prawo cywilne stanowi fundament regulacji dotyczących stosunków między obywatelami, instytucjami oraz przedsiębiorstwami. Nasza kancelaria specjalizuje się w obszarze prawa cywilnego, oferując kompleksową pomoc prawną w różnorodnych sprawach związanych z tym obszarem prawa.

Jednym z kluczowych obszarów, na którym skupiamy nasza codzienna praca zawodowa, jest rozstrzyganie sporów cywilnych. Nasz doświadczony zespół adwokatów i radców prawnych pomaga klientom w negocjacjach, mediacjach, a także reprezentuje ich interesy przed sądem w sytuacjach, gdy rozwiązanie pozasądowe okazuje się niemożliwe.

Kancelaria posiada praktyczne doświadczenie w sprawach o:

 • opróżnienie lokalu mieszkalnego
 • opróżnienie lokalu użytkowego
 • wydanie nieruchomości
 • odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych,
 • spory na tle ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych z tytułu wypadków komunikacyjnych roszczenia z tytułu zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego przeciwko ubezpieczycielowi OC posiadacza pojazdu mechanicznego
 • naruszenie posiadania (art. 344 k.c.)
 • roszczenia związane z rękojmią i gwarancją
 • zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji (art. 841 i 842 k.p.c.)
 • pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności (art. 840 k.p.c.)
 • ochronę dóbr osobistych
 • ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa (art. 189 k.p.c.)
 • unieważnienie aktu notarialnego
 • uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
 • odszkodowania za szkody majątkowe na osobie
 • roszczenia z umowy spółki cywilnej
 • roszczenia z umowy darowizny
 • roszczenia o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń (art. 222 § 2 k.c.)
 • roszczenia z umowy leasingu
 • roszczenia z art. 1891 k.p.c.
 • roszczenia z weksla
 • roszczenia z umowy sprzedaży
 • roszczenia z umowy dostawy
 • roszczenia z umowy o dzieło
 • roszczenia z umowy o roboty budowlane
 • roszczenia z umowy deweloperskiej – art. 9 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1805 oraz z 2020 r. poz. 471)
 • roszczenia z umowy najmu
 • roszczenia z umowy dzierżawy
 • roszczenia z umowy pożyczki
 • roszczenia z umowy zlecenia
 • roszczenia z umowy agencyjnej
 • roszczenia z umowy przewozu
 • roszczenia z umowy spedycji
 • roszczenia z umowy składu
 • roszczenia z umowy poręczenia
 • roszczenia z umowy renty
 • roszczenia z umowy dożywocia
 • roszczenia wzajemne między właścicielem a samoistnym posiadaczem rzeczy (art. 229 k.c.).
 • naprawienie szkody wynikłej z czynu niedozwolonego
 • naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania
 • odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego
 • odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu użytkowego
 • uznanie umowy za bezskuteczną (art. 59 k.c.)
 • zawarcie umowy przyrzeczonej (art. 390 § 2 k.c.)
 • upoważnienie do wykonania zastępczego na koszt dłużnika (art. 480 k.c.)
 • zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli
 • ustalenie wstąpienia w stosunek najmu

Kancelaria posiada praktyczne doświadczenie w sprawach o:

 • rozwód
 • separację
 • unieważnienie małżeństwa
 • ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa
 • podział majątku wspólnego
 • ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane
 • zaprzeczenie ojcostwa
 • alimenty (orzeczenia)
 • o podwyższenie alimentów
 • o obniżenie alimentów
 • ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego
 • ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej
 • ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa
 • rozwiązanie przysposobienia
 • ustalenie miejsca pobytu małoletniego
 • ustalenie kontaktów z małoletnim
 • zmianę kontaktów z małoletnim
 • zakaz kontaktów z małoletnim
 • zezwolenie na wydanie paszportu
 • ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności majątkiem wspólnym (art. 840¹ k.p.c.)
 • zaspokojenie potrzeb rodziny
 • roszczenia regresowe
 • pozbawienie, zawieszenie, ograniczenie władzy rodzicielskiej
 • zmianę postanowienia w zakresie władzy rodzicielskiej
 • zmianę wyroku rozwodowego w przedmiocie wykonywania władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonania (art. 106 k.r.i o.)
 • przywrócenie władzy rodzicielskiej
 • rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny (art. 24 k.r.i o.)
 • ubezwłasnowolnienie
 • uchylenie ubezwłasnowolnienia
 • ustanowienie kurateli dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej
 • separację na podstawie zgodnego żądania małżonków
 • zniesienie separacji z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej (art. 11a i art. 11aa ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przemocy domowej)
 • w tym z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia 283z z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej (art. 11a i art. 11aa ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przemocy domowej), gdy wydany był przez Policję lub Żandarmerię Wojskową nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia i zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, zakaz zbliżania, zakaz kontaktowania lub zakaz wstępu

sprawy rodzinne – rozwody

Prawo rodzinne to obszar prawa, który reguluje wszelkie kwestie związane z rodziną, małżeństwem, dziećmi i związanymi z nimi zagadnieniami. Nasza kancelaria specjalizuje się w obszarze prawa rodzinnego, oferując kompleksową pomoc prawną w trudnych sytuacjach życiowych.

Jednym z kluczowych aspektów prawa rodzinnego w Polsce jest procedura rozwodowa. Nasz zespół doświadczonych adwokatów i radców prawnych doskonale zna wszystkie etapy tego procesu, pomagając klientom zrozumieć ich prawa, wspierając ich w negocjacjach i reprezentując ich interesy przed sądem.

Kancelaria świadczy również usługi w zakresie ustalania i zmiany alimentów, określania miejsc zamieszkania dzieci czy regulowania kontaktów między rodzicami a dziećmi. Nasze podejście do spraw rodzinnych opiera się na empatii i zrozumieniu, a jednocześnie skuteczności i profesjonalizmie. Wyróżnia nas pragmatyzm i wysoka skuteczność.

sprawy pracownicze

Prawo pracy reguluje związki między pracownikami a pracodawcami, ustalając prawa i obowiązki obu stron. Obejmuje kwestie takie jak warunki zatrudnienia, płace, czas pracy, urlopy, a także bezpieczeństwo i higienę pracy. Każdy pracownik ma prawo do godziwych warunków zatrudnienia oraz ochrony przed dyskryminacją. Prawo pracy często obejmuje również kwestie związane z rozwiązywaniem sporów, np. poprzez sądy pracy. Nasza kancelaria obejmuje kompleksowe wsparcie w sprawach pracowniczych.

Kancelaria posiada praktyczne doświadczenie w sprawach o:

 • wypowiedzenie umowy o pracę pracownicy w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego albo pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego
 • dotyczące rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika
 • dotyczące rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika
 • dotyczące rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika z powodu szkodliwego wpływu pracy na zdrowie
 • dotyczące rozwiązania umowy o pracę z uwagi na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków przez pracodawcę
 • dotyczące rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu upadłości
 • dotyczące rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu likwidacji zakładu
 • o odszkodowanie z tytułu niewydania w terminie świadectwa pracy lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy
 • o wydanie lub sprostowanie świadectwa pracy
 • o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
 • o urlop wypoczynkowy lub ekwiwalent pieniężny za urlop
 • o urlop macierzyński
 • o urlop wychowawczy
 • o odszkodowanie za mienie niepowierzone
 • o odszkodowanie przysługujące pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia
 • o odszkodowanie z tytułu naruszenia przez pracownika zakazu konkurencji
 • o ustalenie nieistnienia stosunku pracy
 • o świadczenia z tytułu czasowej niezdolności do pracy
 • o odprawę rentową
 • o odprawę emerytalną
 • o odprawę pieniężną z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
 • o uchylenie kary z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracowników
 • o odszkodowanie należne pracownikowi za okres obowiązywania zakazu konkurencji
 • o roszczenia związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników
 • o zwrot mienia powierzonego
 • o zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników

windykacja należności

Windykacja należności to proces, w ramach którego dłużnik jest zachęcany lub zmuszany do uregulowania zaległego długu. Proces ten obejmuje wysyłanie wezwań do zapłaty, negocjacje z dłużnikiem, a w niektórych przypadkach skierowanie sprawy do sądu.

Windykacja może być prowadzona w różny sposób, w zależności od stopnia zadłużenia i indywidualnych okoliczności.. Współpraca z profesjonalnymi pełnomocnikami procesowymi jest skutecznym środkiem w odzyskiwaniu środków, z poszanowaniem przepisów prawa.

W pewnym uproszczeniu proces windykacji polega na tym, że klient po zawarciu z Kancelarią umowy obsługi długu udostępnia nam dowody zawarcia i wykonania umowy (umowy pisemne, korespondencje e-mail, smsy, świadkowie, faktury, rachunki, kosztorysy itp.) Kancelaria zaś dobiera najbardziej efektywny sposób uzyskania tytułu wykonawczego (tryb upominawczy, nakazowy, postępowanie gospodarcze, w miarę właściwość w mniej obłożonych sądach, miejsce zamieszkania dłużnika, doręczenie komornicze itp.). Po uzyskaniu tytuły wykonawczego lub jeszcze w trakcie procesu Kancelaria stara się zabezpieczyć majątek dłużnika a następnie z pomocą komorników sądowych zaspokoić roszczenie naszego klienta (poprzez zajęcie środków na rachunkach bankowych, zajęcie i licytacje ruchomości oraz nieruchomości, egzekucje transgraniczną, itp.).

obsługa prawna przedsiębiorców

Obsługa prawna przedsiębiorców jest kluczowym elementem prowadzenia udanej działalności gospodarczej. Nasza kancelaria specjalizuje się w obszarze prawa korporacyjnego, oferują, szeroki zakres usług, obejmujący m.in. zakładanie spółek, przygotowywanie umów handlowych, reprezentację przedsiębiorców w sprawach sądowych i negocjacjach.


Korzystanie z usług prawnika dla przedsiębiorcy może pomóc w zrozumieniu skomplikowanych przepisów prawnych oraz uniknięciu potencjalnych pułapek oraz ryzyka związanych z działalnością gospodarczą. Nasi prawnicy zajmują się również sprawami związanymi z zatrudnieniem, ochroną danych osobowych, wdrożeniem regulacji związanych z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy, a także dostosowywaniem przedsiębiorstwa do zmieniającego się środowiska prawno-gospodarczego.

prawo bankowe

Prawo bankowe to gałąź prawa regulująca działalność instytucji finansowych, głównie banków. Obejmuje ono szeroki zakres kwestii, mających na celu zarządzanie relacjami między bankami a ich klientami, a także regulowanie funkcjonowania samego sektora finansowego. W ramach prawa bankowego uwzględnia się m.in. zasady udzielania kredytów, otwierania rachunków bankowych, świadczenia usług finansowych oraz przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy.


Zmieniające się warunki rynkowe i technologiczne innowacje sprawiają, że prawo bankowe jest poddawane ciągłym aktualizacjom w celu dostosowania do nowych wyzwań i zapewnienia skutecznej ochrony interesów wszystkich stron zaangażowanych w transakcje finansowe. Jesteśmy na bieżąco z tymi zmianami oraz problemami, z którymi stykają się klienci w relacjach z bankami oraz firmami pożyczkowymi. Mamy duże doświadczenie w sporach na linii bank-klient, w tym w szczególności w zakresie dochodzeniu roszczeń z tytułu nieautoryzowanych transakcji płatniczych, dochodzenia należności z tytułu zwrotu prowizji przy wcześniejszej spłacie kredytu konsumenckiego bądź też związanych z dochodzeniem roszczeń z tytułu skorzystania przez klienta z tzw. sankcji kredytu darmowego.

skontaktuj się z nami

Powierz nam swoją sprawę!