Sprawy gospodarcze

sprawy

Nasza kancelaria adwokacka to dynamiczny zespół specjalistów, którzy posiadają bogate doświadczenie w obszarze wielu dziedzin prawa. W zakresie prawa cywilnego zajmujemy się skutecznym rozwiązywaniem sporów związanych z umowami, prawem nieruchomości, a także sprawami z zakresu odszkodowań. W obszarze prawa karnego oferujemy kompleksową pomoc zarówno w przypadku przestępstw karalnych, jak i wykroczeń.

Nasza ekspertyza w prawie gospodarczym obejmuje reprezentację przedsiębiorców w różnorodnych kwestiach, w tym w sporach handlowych, umowach biznesowych oraz sprawach z zakresu prawa konkurencji. W przypadku spraw spadkowych zapewniamy profesjonalną obsługę związana z dziedziczeniem, testamentami oraz podziałem majątku.

sprawy cywilne

W Polsce, prawo cywilne stanowi fundament regulacji dotyczących stosunków między obywatelami, instytucjami oraz przedsiębiorstwami. Nasza kancelaria adwokacka specjalizuje się w obszarze prawa cywilnego, oferując kompleksową pomoc prawną w różnorodnych sprawach związanych z tym obszarem prawa.

Jednym z kluczowych obszarów, na które skupiamy się jako kancelaria adwokacka, jest rozstrzyganie sporów cywilnych. Nasz doświadczony zespół adwokatów pomaga klientom w negocjacjach, mediacjach, a także reprezentuje ich interesy przed sądem w sytuacjach, gdy rozwiązanie pozasądowe okazuje się niemożliwe.

Kancelaria posiada praktyczne doświadczenie w sprawach o:

 • opróżnienie lokalu mieszkalnego
 • opróżnienie lokalu użytkowego
 • wydanie nieruchomości
 • odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych,
 • spory na tle ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych z tytułu wypadków komunikacyjnych roszczenia z tytułu zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego przeciwko ubezpieczycielowi OC posiadacza pojazdu mechanicznego
 • naruszenie posiadania (art. 344 k.c.)
 • roszczenia związane z rękojmią i gwarancją
 • zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji (art. 841 i 842 k.p.c.)
 • pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności (art. 840 k.p.c.)
 • ochronę dóbr osobistych
 • ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa (art. 189 k.p.c.)
 • unieważnienie aktu notarialnego
 • uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
 • odszkodowania za szkody majątkowe na osobie
 • roszczenia z umowy spółki cywilnej
 • roszczenia z umowy darowizny
 • roszczenia o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń (art. 222 § 2 k.c.)
 • roszczenia z umowy leasingu
 • roszczenia z art. 1891 k.p.c.
 • roszczenia z weksla
 • roszczenia z umowy sprzedaży
 • roszczenia z umowy dostawy
 • roszczenia z umowy o dzieło
 • roszczenia z umowy o roboty budowlane
 • roszczenia z umowy deweloperskiej – art. 9 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1805 oraz z 2020 r. poz. 471)
 • roszczenia z umowy najmu
 • roszczenia z umowy dzierżawy
 • roszczenia z umowy pożyczki
 • roszczenia z umowy zlecenia
 • roszczenia z umowy agencyjnej
 • roszczenia z umowy przewozu
 • roszczenia z umowy spedycji
 • roszczenia z umowy składu
 • roszczenia z umowy poręczenia
 • roszczenia z umowy renty
 • roszczenia z umowy dożywocia
 • roszczenia wzajemne między właścicielem a samoistnym posiadaczem rzeczy (art. 229 k.c.).
 • naprawienie szkody wynikłej z czynu niedozwolonego
 • naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania
 • odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego
 • odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu użytkowego
 • uznanie umowy za bezskuteczną (art. 59 k.c.)
 • zawarcie umowy przyrzeczonej (art. 390 § 2 k.c.)
 • upoważnienie do wykonania zastępczego na koszt dłużnika (art. 480 k.c.)
 • zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli
 • ustalenie wstąpienia w stosunek najmu

Kancelaria posiada praktyczne doświadczenie w sprawach o:

 • rozwód
 • separację
 • unieważnienie małżeństwa
 • ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa
 • podział majątku wspólnego
 • ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane
 • zaprzeczenie ojcostwa
 • alimenty (orzeczenia)
 • o podwyższenie alimentów
 • o obniżenie alimentów
 • ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego
 • ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej
 • ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa
 • rozwiązanie przysposobienia
 • ustalenie miejsca pobytu małoletniego
 • ustalenie kontaktów z małoletnim
 • zmianę kontaktów z małoletnim
 • zakaz kontaktów z małoletnim
 • zezwolenie na wydanie paszportu
 • ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności majątkiem wspólnym (art. 840¹ k.p.c.)
 • zaspokojenie potrzeb rodziny
 • roszczenia regresowe
 • pozbawienie, zawieszenie, ograniczenie władzy rodzicielskiej
 • zmianę postanowienia w zakresie władzy rodzicielskiej
 • zmianę wyroku rozwodowego w przedmiocie wykonywania władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonania (art. 106 k.r.i o.)
 • przywrócenie władzy rodzicielskiej
 • rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny (art. 24 k.r.i o.)
 • ubezwłasnowolnienie
 • uchylenie ubezwłasnowolnienia
 • ustanowienie kurateli dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej
 • separację na podstawie zgodnego żądania małżonków
 • zniesienie separacji z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej (art. 11a i art. 11aa ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przemocy domowej)
 • w tym z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia 283z z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej (art. 11a i art. 11aa ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przemocy domowej), gdy wydany był przez Policję lub Żandarmerię Wojskową nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia i zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, zakaz zbliżania, zakaz kontaktowania lub zakaz wstępu

sprawy rodzinne – rozwody

W Polsce, prawo rodzinne to obszar prawa, który reguluje wszelkie kwestie związane z rodziną, małżeństwem, dziećmi i związanymi z nimi zagadnieniami. Nasza kancelaria adwokacka specjalizuje się w obszarze prawa rodzinnego, oferując kompleksową pomoc prawną w trudnych sytuacjach życiowych.
Jednym z kluczowych aspektów prawa rodzinnego w Polsce jest procedura rozwodowa. Nasz zespół doświadczonych adwokatów doskonale zna wszystkie etapy tego procesu, pomagając klientom zrozumieć ich prawa, wspierając ich w negocjacjach i reprezentując ich interesy przed sądem w przypadku konieczności.

Kancelaria adwokacka świadczy również usługi w zakresie ustalania i zmiany alimentów, określania miejsc zamieszkania dzieci czy regulowania kontaktów między rodzicami a dziećmi. Nasze podejście do spraw rodzinnych opiera się na empatii i zrozumieniu, a jednocześnie skuteczności i profesjonalizmie.

sprawy gospodarcze

Prawo gospodarcze w Polsce to obszar regulacji, który obejmuje wszelkie aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw, transakcji handlowych oraz relacji biznesowych. Nasza kancelaria adwokacka specjalizuje się w prawie gospodarczym, oferując kompleksową obsługę prawną dla firm oraz przedsiębiorców.

W ramach naszych usług prawnych skupiamy się na doradztwie związanym z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Pomagamy przedsiębiorcom w procesie rejestracji spółek oraz przygotowywaniu umów handlowych.  Wspieramy naszych klientów w zapobieganiu sporom oraz reprezentujemy ich interesy w przypadku konieczności rozwiązania sporów przed sądem.

Działamy z zrozumieniem dla specyfiki biznesu, oferując klientom skuteczne oraz spersonalizowane rozwiązania prawne, które wspierają rozwój i bezpieczeństwo ich przedsiębiorstw.

Kancelaria posiada praktyczne doświadczenie w sprawach o:

 • wymagających sprzeciwu od nakazu zapłaty
 • opróżnienie lokalu użytkowego
 • wydanie nieruchomości
 • roszczenia związane z rękojmią i gwarancją
 • roszczenia z umowy o usługi (o dzieło, zlecenia, umowy nienazwane)
 • roszczenia z umowy dostawy
 • roszczenia z umowy sprzedaży,
 • roszczenia z umowy o roboty budowlane i inwestycyjne,
 • roszczenia z umowy o przewóz i spedycję,
 • roszczenia dotyczące sporów na tle szkód i braków ilościowych w przesyłkach
 • roszczenia z umowy leasingu
 • spory na tle ubezpieczeń majątkowych,
 • spory na tle ubezpieczeń majątkowych z tytułu wypadków komunikacyjnych,
 • dotyczące uchylenia lub stwierdzenia nieważności uchwał zgromadzenia wspólników i walnego zgromadzenia
 • wyłączenie wspólnika w spółce z o.o.
 • rozwiązanie spółki
 • pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności (art. 840 k.p.c.)
 • ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa (art. 189 k.p.c.)
 • uznanie umowy za bezskuteczną (art. 59 k.c.)
 • zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli (art. 64 k.c.)
 • uznanie za bezskuteczną czynności prawnej dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli (art. 527 k.c.)
 • wydanie rzeczy
 • wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy (art. 224 k.c. i nast.)
 • ochronę naruszonego posiadania (art. 344 k.c.).
 • roszczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia
 • roszczenia z czynów niedozwolonych
 • roszczenia z umowy najmu lub dzierżawy,
 • roszczenia z umowy pożyczki,
 • o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika (art. 787, 787¹ k.p.c.)
 • o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikowi osobowej spółki handlowej (art. 778¹ k.p.c.)
 • o nadanie klauzuli wykonalności wobec przejścia uprawnień lub obowiązków (art. 788 k.p.c.)
 • o postępowania rejestrowe w KRS, w tym o:
  – o wpis do rejestru –
  – o zmianę danych –
  – o wykreślenie z rejestru –

Kancelaria posiada praktyczne doświadczenie w sprawach o:

 • roszczenia o zachowek
 • zabezpieczenie spadku
 • sporządzenie spisu inwentarza spadku
 • stwierdzenie nabycia spadku
 • dział spadku
 • uznanie za zmarłego
 • stwierdzenie zgonu
 • odebranie oświadczenia w przedmiocie przyjęcia lub odrzucenia spadku
 • nakazanie złożenia oświadczenia w celu stwierdzenia czy istnieje testament i gdzie się znajduje
 • otwarcie i ogłoszenie testamentu
 • nakazanie wyjawienia przedmiotów spadkowych
 • przesłuchanie świadków testamentu ustnego
 • odebranie oświadczenia o odmowie przyjęcia obowiązków wykonawcy testamentu
 • ustanowienie kuratora spadku
 • uchylenie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia (art. 678 k.p.c.)
 • uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku (art. 679 k.p.c.)
 • w tym z udziałem osób małoletnich
 • zatwierdzenie uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku
 • w tym z udziałem osób małoletnich
 • zwolnienie z obowiązków wykonawcy testamentu
 • europejskie poświadczenie spadkowe

sprawy spadkowe

W Polsce, prawo rodzinne to obszar prawa, który reguluje wszelkie kwestie związane z rodziną, małżeństwem, dziećmi i związanymi z nimi zagadnieniami. Nasza kancelaria adwokacka specjalizuje się w obszarze prawa rodzinnego, oferując kompleksową pomoc prawną w trudnych sytuacjach życiowych.

Jednym z kluczowych aspektów prawa rodzinnego w Polsce jest procedura rozwodowa. Nasz zespół doświadczonych adwokatów doskonale zna wszystkie etapy tego procesu, pomagając klientom zrozumieć ich prawa, wspierając ich w negocjacjach i reprezentując ich interesy przed sądem w przypadku konieczności.

Kancelaria adwokacka świadczy również usługi w zakresie ustalania i zmiany alimentów, określania miejsc zamieszkania dzieci czy regulowania kontaktów między rodzicami a dziećmi. Nasze podejście do spraw rodzinnych opiera się na empatii i zrozumieniu, a jednocześnie skuteczności i profesjonalizmie.

sprawy pracownicze

Prawo pracy reguluje związki między pracownikami a pracodawcami, ustalając prawa i obowiązki obu stron. Obejmuje kwestie takie jak warunki zatrudnienia, płace, czas pracy, urlopy, a także bezpieczeństwo i higienę pracy. Każdy pracownik ma prawo do godziwych warunków zatrudnienia oraz ochrony przed dyskryminacją. Prawo pracy często obejmuje również kwestie związane z rozwiązywaniem sporów, np. poprzez sądy pracy. W różnych krajach istnieją różnice w zakresie przepisów dotyczących prawa pracy, ale ich celem zazwyczaj jest zapewnienie sprawiedliwych i bezpiecznych warunków pracy dla wszystkich pracowników.

Kancelaria posiada praktyczne doświadczenie w sprawach o:

 • wypowiedzenie umowy o pracę pracownicy w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego albo pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego
 • dotyczące rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika
 • dotyczące rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika
 • dotyczące rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika z powodu szkodliwego wpływu pracy na zdrowie
 • dotyczące rozwiązania umowy o pracę z uwagi na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków przez pracodawcę
 • dotyczące rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu upadłości
 • dotyczące rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu likwidacji zakładu
 • o odszkodowanie z tytułu niewydania w terminie świadectwa pracy lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy
 • o wydanie lub sprostowanie świadectwa pracy
 • o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
 • o urlop wypoczynkowy lub ekwiwalent pieniężny za urlop
 • o urlop macierzyński
 • o urlop wychowawczy
 • o odszkodowanie za mienie niepowierzone
 • o odszkodowanie przysługujące pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia
 • o odszkodowanie z tytułu naruszenia przez pracownika zakazu konkurencji
 • o ustalenie nieistnienia stosunku pracy
 • o świadczenia z tytułu czasowej niezdolności do pracy
 • o odprawę rentową
 • o odprawę emerytalną
 • o odprawę pieniężną z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
 • o uchylenie kary z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracowników
 • o odszkodowanie należne pracownikowi za okres obowiązywania zakazu konkurencji
 • o roszczenia związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników
 • o zwrot mienia powierzonego
 • o zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników

windykacja należności

Windykacja należności to proces, w ramach którego dłużnik jest zachęcany lub zmuszany do uregulowania zaległego długu. Firmy windykacyjne lub działy windykacyjne zajmują się tą dziedziną, ścigając długi w imieniu wierzycieli. Proces ten obejmuje wysyłanie wezwań do zapłaty, negocjacje z dłużnikiem, a w niektórych przypadkach nawet skierowanie sprawy do sądu.

Windykacja może być prowadzona w różny sposób, w zależności od stopnia zadłużenia i indywidualnych okoliczności. Wierzyciele mogą korzystać z usług firm windykacyjnych, które specjalizują się w odzyskiwaniu zaległych płatności, co pozwala im skoncentrować się na swojej głównej działalności.

Należy jednak pamiętać, że praktyki windykacyjne są regulowane przez prawo, a nadmierna agresja czy nieprawidłowe działania są niedopuszczalne. Współpraca z profesjonalnymi firmami windykacyjnymi może być skutecznym środkiem w odzyskiwaniu środków, z poszanowaniem przepisów prawa.

obsługa prawna przedsiębiorców

Obsługa prawna przedsiębiorców jest kluczowym elementem prowadzenia udanej działalności gospodarczej. Kancelarie prawne specjalizujące się w obszarze prawa korporacyjnego oferują szeroki zakres usług, obejmujący m.in. zakładanie spółek, przygotowywanie umów handlowych, reprezentację przedsiębiorców w sprawach sądowych i negocjacjach.

Korzystanie z usług prawnika dla przedsiębiorcy może pomóc w zrozumieniu skomplikowanych przepisów prawnych oraz uniknięciu potencjalnych pułapek oraz ryzyka związanych z działalnością gospodarczą. Prawnicy zajmują się również sprawami związanymi z zatrudnieniem, ochroną danych osobowych, a także dostosowywaniem przedsiębiorstwa do zmieniającego się środowiska prawno-gospodarczego.

Dobra obsługa prawna przedsiębiorstw może przyczynić się do minimalizacji ryzyka prawno-finansowego oraz zabezpieczenia interesów przedsiębiorcy. Regularna współpraca z prawnikiem pozwala przedsiębiorcy utrzymać zgodność z obowiązującymi przepisami i skoncentrować się na rozwoju swojego biznesu.

prawo bankowe

Prawo bankowe to gałąź prawa regulująca działalność instytucji finansowych, głównie banków. Obejmuje ono szeroki zakres kwestii, mających na celu zarządzanie relacjami między bankami a ich klientami, a także regulowanie funkcjonowania samego sektora finansowego. W ramach prawa bankowego uwzględnia się m.in. zasady udzielania kredytów, otwierania rachunków bankowych, świadczenia usług finansowych oraz przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy.

Prawo bankowe często podlega ścisłym regulacjom państwowym, a organy nadzoru finansowego monitorują i kontrolują działalność banków w celu zapewnienia stabilności systemu finansowego. Kwestie takie jak ochrona depozytów, transparentność operacji finansowych czy zabezpieczenia praw konsumentów są istotnymi elementami regulacji w obszarze prawa bankowego.

Zmieniające się warunki rynkowe i technologiczne innowacje sprawiają, że prawo bankowe jest poddawane ciągłym aktualizacjom w celu dostosowania do nowych wyzwań i zapewnienia skutecznej ochrony interesów wszystkich stron zaangażowanych w transakcje finansowe.

skontaktuj się z nami

Powierz nam swoją sprawę!